Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Czech Melinda egyéni vállalkozó az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

Az Adatkezelő adatai
◦ Név: Czech Melinda
◦ Nyilvántartási szám: 50861240
◦ Adatvédelmi Tisztviselő: az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
◦ Székhely: 1112 Budapest, Igmándi u. 8.
◦ Adószám: 67856970-1-43
◦ E-mail: feltandsoulworkshops@gmail.com
◦ Honlap: feltandsoul.hu

A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:
a) név, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám
b) név, e-mail cím, telefonszám, a képzés díjának kiegyenlítésekor birtokába jutott adatok

A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:
a) név, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám
b) név, e-mail cím, telefonszám, a képzés díjának kiegyenlítésekor birtokába jutott adatok

Az adatokhoz hozzáférők köre
– vállalkozó
– az adattárolóról biztonsági mentést végző magánszemély (akivel titoktartási szerződése van a vállalkozónak)
– az online számlázhoz használt program, mely adatkezelőként jár el (a cég adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.

Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelőt az adatok kezelésére a következők jogosítják fel:
– a képzés kapcsán felmerülő anyagok, információk megosztása a résztvevővel
– a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény-nek történő adatszolgáltatási kötelezettség

Az adatkezelés időtartama
– Az Adatkezelő a képzésre történő jelentkezéstől számított törvényben meghatározott ideig őrzi a 2. pont a) bekezdésben foglalt adatokat, míg a 2. pont b)-ben foglaltakat a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig. A résztvevő bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulásást a vállalkozó székhelyére küldött levéllel vagy a vállalkozó e-mail címére küldött nyilatkozattal.
– A digitális számla kiállításával kapcsolatos adattovábbítás esetén az adatkezelő fentebb elérhető tájékoztatója alapján jár el.

Adatbiztonsági és adatvédelmi intézkedések
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz, azért hogy a kezelt személyes adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák:
– az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a technika
adott állása szerint is a megfelelő védelmi szint eléréséhez és érvényesüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő hozzáférés elkerülése érdekében;
– a személyes adatok kezeléséhez olyan informatikai rendszereket választ, melyek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre, ezeket pedig úgy használja és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen;
– a személyes adatokat az adatkezelő bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az érintett személyes adatokat, a megadott határidők lejártával biztonságos módon semmisíti meg az Adatkezelő.

Az érintett jogai
Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak helytelen kezelése miatt.
– Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra,
hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon.
– Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.
– Törléshez való jog: érintettként kérheti a személyes adatainak törlését, ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha jogszabály írja elő az adatok kezelését,vagy annak más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
– Az adatkezelés korlátozásához való jog: kérésére a személyes adatainak korlátozott adatkezelése esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.
– Tiltakozáshoz való jog: jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül,de legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatát az azonosító adatok feltüntetésével, korlátozás nélkül és ingyenesen bármikor visszavonja, ami azonban nem érinti az addigi hozzájárulásán alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogainak érvényesítése, jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az érintett az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a felügyeleti hatósághoz1 panaszt nyújthat be,
valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Kikötés
Az Adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Hatálya
Az adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes.
11 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 3911400

maradjunk kapcsolatban!

Értesülj az újdonságokról hírleveleinkből.

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.